Những loại phí quái chiêu của nhà băng

Dịch vụ Luật

Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định ...
Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định ...
  • Quy định mới ban hành

  • 28 tháng 9, 2021

Thủ tướng ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các ...