Dịch vụ doanh nghiệp

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập cổ phần
 • 24 tháng 6, 2011

Ngày 04/6/2010 Bộ kế hoạch và đầu tư ra công văn số 3718/BKH-PC quy định về việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng nước ngoài
đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng nước ngoài
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, TCTD phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
 • Thành lập chi nhánh
 • 24 tháng 6, 2011

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, ...

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí
Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ
 • Thành lập chi nhánh
 • 24 tháng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước
Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Thành lập chi nhánh
 • 24 tháng 6, 2011

hông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, ...

Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • 24 tháng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
 • 24 tháng 6, 2011

Sau khi có đề án thành lập công ty, để thành lập công ty TNHH người đại diện theo pháp luật phải soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau....

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • 24 tháng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh
Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (CHỦ SỞ HỮU LÀ TỔ CHỨC)
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (CHỦ SỞ HỮU LÀ TỔ CHỨC)
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập cổ phần
 • 24 tháng 6, 2011

Sau khi có đề án thành lập công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành thủ tục thành lập Công ty cổ phần bằng việc lập hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -  Luật thương mại; - Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -  Luật thương mại; - Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ...

Dịch vụ Thành lập chi nhánh Liên doanh
Dịch vụ Thành lập chi nhánh Liên doanh
 • Thành lập chi nhánh
 • 30 tháng 5, 2011

Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi cung cấp thủ tục va quy trình, nội dung BVL sẽ làm cho bạn để tham khảo trước.

Trang: 123

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật