Tư vấn quản lý dự án

Điều kiện năng lực hành nghề và phạm vi hoạt động của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
Điều kiện năng lực hành nghề và phạm vi hoạt động của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
  • Tư vấn quản lý dự án
  • 28 thГЎng 6, 2011

Năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án được chia thành 2 hạng theo loại dự án. Giám đốc tư vấn quản lý dự án phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu ...

Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án
Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án
  • Tư vấn quản lý dự án
  • 28 thГЎng 6, 2011

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị ...

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  • Tư vấn quản lý dự án
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu ...

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  • Tư vấn quản lý dự án
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: (Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư). LUẬT SƯ ...

Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
  • Tư vấn quản lý dự án
  • 24 thГЎng 4, 2011

Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản Hoạt động đầu tư dự án kinh doanh bất động sản về cơ bản được tiến hành theo quy định về đầu tư nói ...