Thành lập chi nhánh

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
  • Thành lập chi nhánh
  • 24 thГЎng 6, 2011

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ
  • Thành lập chi nhánh
  • 24 thГЎng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
  • Thành lập chi nhánh
  • 24 thГЎng 6, 2011

hông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, ...

Dịch vụ Thành lập chi nhánh Liên doanh
Dịch vụ Thành lập chi nhánh Liên doanh
  • Thành lập chi nhánh
  • 30 thГЎng 5, 2011

Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi cung cấp thủ tục va quy trình, nội dung BVL sẽ làm cho bạn để tham khảo trước.

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật