BÁO CÁO SỐ 202 /BC- BVHTTDL NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ TỔNG KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BÁO CÁO SỐ 202 /BC- BVHTTDL NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ TỔNG KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bộ luật Dân sự có hiệu lực ngày 1/1/2006, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực ngày 1/7/2006 đã tạo hành lang pháp lý an toàn khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả của lao động sáng tạo.

Nó đã kế thừa được các giá trị của các văn bản quy phạm pháp luật được thể nghiệm trong thực tế, bảo đảm hài hoà lợi ích của các chủ thể quyền (người sáng tạo, nhà sử dụng, công chúng hưởng thụ), bảo vệ được lợi ích quốc gia, tương thích với luật pháp quốc tế và thể hiện sự minh bạch, khả thi. Vì vậy, nó đã thúc đẩy hoạt động bảo hộ tại quốc gia và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng kết thúc đàm phán tham gia WTO của Việt Nam. Tuy nhiên, sau 2 năm thi hành, nó đã bộc lộ một số thiếu sót, đặc biệt là những tồn tại liên quan đến các chuẩn mực quốc tế. Để có cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Ban soạn thảo đề cập một số nét chính về tình hình thi hành và các kiến nghị sau:

I. Khái quát tình hình thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

1. Việc triển khai thi hành:

1.1. Về việc soạn thảo ban hành các băn bản hướng dẫn thi hành: Các văn bản pháp luật đã được ban hành kịp thời gồm 5 Nghị định, 1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 4 Thông tư cùng với 4 Quyết định của các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế. Một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ký ban hành văn bản quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ ban Nhân dân quận (huyện), phường (xã) theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ. Các văn bản trên đã được ban hành kịp thời, đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hoá luật, hướng dẫn và chỉ đạo thực thi thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

1.2. Các hoạt động triển khai thực hiện: Có trên 100 lượt các hội nghị, hội thảo, tập huấn về Luật Sở hữu trí tuệ đã được tổ chức cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý, thực thi trên phạm vi cả nước, cho các đối tượng thuộc giới sáng tạo, nhà khai thác, sử dụng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, với tổng số trên 10.000 lượt người tham dự, bao gồm cả hội thảo quốc tế. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sở hữu trí tuệ đã được tăng cường thông qua các hoạt động xuất bản tài liệu, sách, báo. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã đóng vai trò quan trọng cho công tác này.

1.3. Hoạt động tự bảo vệ quyền, đăng ký và xác lập quyền: Hoạt động tự bảo vệ quyền đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc (VCPMC), Trung tâm quyền tác giả văn học (VLCC), Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) đã ký hợp đồng uỷ thác quyền với nhiều tổ chức và cá nhân để thực hiện các hoạt động cấp phép sử dụng, thu và phân phối tiền cho hội viên. Hoạt động của các tổ chức này đã góp phần quan trọng trong việc tự bảo vệ quyền và đã đạt kết quả đáng khích lệ, tạo niềm tin cho các văn nghệ sỹ, trí thức và nhà đầu tư trong các lĩnh vực này. Các chủ thể đã chủ động nộp đơn xin đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng. Hoạt động thụ lý hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng được thực hiện theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định:

- Về quyền tác giả, quyền liên quan: Năm 2006 đã cấp 3147 giấy chứng nhận đăng ký, tăng 55,4% so với năm 2005; năm 2007 đã cấp 3231 giấy chứng nhận đăng ký, tăng 2,6% so với năm 2006; năm 2008 (tính đến 20/11/2008) đã cấp 4342 giấy chứng nhận đăng ký, tăng 56,5% so với năm 2007. Tổng số giấy chứng nhận đăng ký tác phẩm thuộc quyền tác giả, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc quyền liên quan từ năm 1986 đến 20/11/2008 là 28.605.

- Về quyền sở hữu công nghiệp: Trong năm 2006, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 27.107 đơn các loại, trong đó có 2.411 đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, 1604 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 23.086 đơn đăng ký nhãn hiệu nộp theo đường quốc gia, 5 đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý và 1 đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ cũng tiếp nhận và xử lý 17.678 đơn khác liên quan đến xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 11.054 văn bằng bảo hộ (trong đó có 669 Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, 1.475 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và 8.840 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu). Trong năm 2007, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 54.438 đơn các loại, trong đó có 36.987 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế và giải pháp hữu ích: 3.080, kiểu dáng công nghiệp: 1.908, nhãn hiệu quốc gia: 27.074, nhãn hiệu đăng ký quốc tế: 4.920, chỉ dẫn địa lý: 4, thiết kế bố trí: 1) và 17.451 đơn các loại. Cục Sở hữu trí tuệ đã xử lý 39.920 đơn các loại, trong đó đã cấp/công nhận bảo hộ 22.203 đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế và giải pháp hữu ích: 792, kiểu dáng công nghiệp: 1.360, nhãn hiệu đăng ký quốc gia: 15.622, nhãn hiệu đăng ký quốc tế: 4.422, chỉ dẫn địa lý: 7, từ chối bảo hộ 2.400 đối tượng SHCN và đã xử lý 15.317 các loại đơn khác.

- Về quyền đối với giống cây trồng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định danh mục 38 loài cây trồng được bảo hộ; tiếp nhận 65 đơn đăng ký bảo hộ, đã cấp 16 văn bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

1.4. Hoạt động thực thi:

- Kế hoạch hợp tác phòng chống, ngăn chặn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006 đến 2010 giữa các Bộ, Ngành liên quan đã được ký kết và triển khai thực hiện đạt kết quả khả quan (Chương trình hoạt động số 168, ngày 19.1.2006 của các Bộ Khoa hoc và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Bộ Công an).

- Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra 31.477 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phát hiện và xử lý 10.599 cơ sở vi phạm, phạt cảnh cáo 786 cơ sở, đình chỉ hoạt động 437 cơ sở, tạm giữ 203 giấy phép kinh doanh, chứng nhận hành nghề, chuyển hồ sơ truy cứu hình sự 10 vụ. Tang vật thu giữ gồm: 10 thùng, 688 kiện, 4.754.550 băng, đĩa các loại, 533.881 tờ vỏ, nhãn đĩa, 29.337 cuốn sách, văn hóa phẩm, 6.412 tấn sách bán thành phẩm, 7,5 tấn, 96 kiện và 1 thùng ấn phẩm, 92 đầu máy tivi, 48 máy vi tính, 170 CPU, 15 TVRO, 177 kiện tài liệu, bản kẽm in trái phép, 1.741 blốc lịch, 54 đầu đĩa karaoke. Trên phạm vi cả nước, đã tổ chức tiêu huỷ 649.234 băng đĩa các loại, 2.240 kg và 4.665 vỏ nhãn, bao bì đĩa, 8.266 cuốn sách, 1800 tờ bìa sách, 6,2 tấn văn hóa phẩm, 4.282 xuất bản phẩm, 2.808 kg sách bán thành phẩm, 91 bảng kẽm, 275 tờ tranh, ảnh và 23 tờ báo, 5 đầu máy viđiô, 5 ổ cứng máy tính; giám định 8.841 băng đĩa các loại. Tổng số tiền xử phạt 23.144.960.000 đồng.

Trong các vụ việc trên có nhiều vụ việc về quyền tác giả và quyền liên quan. Thanh tra Khoa học và Công nghệ đã thụ lý và tiến hành xử lý 88 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, 3 vụ cạnh tranh không lành mạnh, với 449.866 sản phẩm xâm phạm bị xử lý, tổng số tiền phạt là 170,2 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường cũng đã xử lý nhiều vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã cung cấp kết luận thẩm định pháp lý và tư vấn giải quyết đối với 601 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 31 vụ cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp. Các cơ quan thanh tra khoa học và công nghệ đã tiến hành thanh tra hơn 600 cơ sở, xử lý 136 vụ xâm phạm kiểu dáng công nghiệp, 606 vụ xâm phạm nhãn hiệu, 16 vụ xâm phạm sáng chế, 3 vụ xâm phạm chỉ dẫn địa lý với tổng số tiền phạt lên đến gần 2 tỷ đồng (số liệu thống kê chưa đầy đủ); Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận và xử lý 2 đơn kiện vi phạm quyền đối với giống lúa VL20 và giống ngô Sugar 75; Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá đã xử phạt hành chính 1 đơn vi vi phạm quyền đối với giống lúa VL20 trên địa bàn.

- Các cơ quan quản lý thị trường trên toàn quốc đã thụ lý 2496 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đã tiến hành xử lý 2423 vụ với tổng số tiền phạt trên 1,2 tỷ đồng;

- Các cơ quan cảnh sát kinh tế đã thụ lý 128 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đã xử lý 86 vụ, thu giữ nhiều hàng hóa xâm phạm quyền.

- Các cơ quan hải quan đã tiếp nhận và xử lý 27 đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu có liên quan đến sở hữu trí tuệ; tạm dừng làm thủ tục hải quan, bắt giữ và xử lý 13 vụ với số tiền phạt 970 triệu đồng.

- Hệ thống toà án trên toàn quốc đã thụ lý 14 vụ án dân sự và đã giải quyết 11 vụ có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; 51 vụ án hình sự với 110 bị cáo và đã xét xử 44 vụ với 91 bị cáo liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, trong đó 47 người bị phạt tù.

1.5. Về Hợp tác quốc tế: Mười điều ước quốc tế song phương và đa phương về sở hữu trí tuệ đã có hiệu lực tại Việt Nam đang tiếp tục được triển khai thực hiện với những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Các hiệp định, bao gồm: “Hiệp định về bảo hộ lẫn nhau các quyền đối với kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ được sử dụng và được tạo ra trong quá trình hợp tác song phương về kinh tế và quân sự  Việt Nam – Liên bang Nga”, “Hiệp định song phương về hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Việt Nam – Liên bang Nga”, “Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) Việt Nam – Nhật Bản. “Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) ASEAN – EU”, với các nội dung về sở hữu trí tuệ đang được triển khai trong chính sách hội nhập sâu, rộng vào cộng đồng quốc tế.

2. Đánh giá chung:

- Nhận thức của các đối tượng có quyền và nghĩa vụ liên quan đã được nâng lên một bước thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và thực thi pháp luật. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của nhiều tổ chức, cá nhân đang là vấn đề nổi cộm, thách thức đối với hoạt động thực thi, đặc biệt là bên khai thác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước chưa gương mẫu chấp hành Luật Sở hữu trí tuệ.

- Về cơ bản, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hương dẫn đã đáp ứng được nhu cầu bảo hộ tại quốc gia và hội nhập quốc tế. Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 11.1.2007. Tuy nhiên, việc bảo hộ chưa đạt kết quả như mong muốn. Hầu hết các lĩnh vực đều có vi phạm, ở một số lĩnh vực vi phạm nghiêm trọng như: làm hàng nhái, hàng giả, sao chép bản ghi âm, ghi hình, sách, chương trình máy tính; thu nhận tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã mã hóa, môi trường kỹ thuật số (báo điện tử, trang Web, dịch vụ truyền thông). Một số quốc gia, tổ chức, cá nhân nước ngoài đã đề cập đến tình hình vi phạm này và yêu cầu sớm được cải thiện. Theo chuyên gia của WIPO thì việc thực thi có hiệu quả là vấn đề còn hạn chế tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Những điểm hạn chế của Luật Sở hữu trí tuệ:

- Một số điều luật chưa tương thích với chuẩn mực quốc tế, bao gồm: các quy định về quyền và giới hạn quyền tại các Điều 26, 33; về chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh tại Điều 42 Khoản 1 Điểm a; về các loại hình tác phẩm được bảo hộ tại Điều 14. Về giống cây trồng, bao gồm Điều 160 về tính khác biệt của giống cây trồng; Điều 165 về cách thức nộp đơn; Điều 187 về mở rộng quyền của chủ văn bằng bảo hộ không tương thích với Công ước UPOV 1991; Điều 186 về quyền của chủ văn bằng bảo hộ; Điều 190 về hạn chế quyền của chủ văn bằng bảo hộ. Về quyền sở hữu công nghiệp bao gồm các Điều liên quan đến thủ tục đăng ký xác lập quyền tại các Điều 87, 90, 119, 134, 154.

- Qua thực thi, có một số điều khoản của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến 3 đối tượng nêu trên được phát hiện chưa phù hợp hoặc có lỗi về kỹ thuật quy định tại các Điều 2, 11, 12, 200, 201, 211, 214, 220.

Nguyên nhân:

- Về mặt khách quan: Bảo hộ sở hữu trí tuệ là vấn đề mới và phức tạp đối với Việt Nam. Trong khi Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành từ một Dự án được Quốc hội phê duyệt với thời gian chỉ có 11 tháng thực hiện nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt. Nó có thể là một Dự án Luật lập kỷ lục về thời gian ngắn nhất trong lịch sử lập pháp của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu của việc đàm phán tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do đó, không thể tránh khỏi các lỗi về kỹ thuật lập pháp trong quá trình chuẩn bị và phê duyệt.

- Về mặt chủ quan: Có điều luật được chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu thuần tuý về hoạt động tuyên truyền của các phương tiện phát sóng, vì vậy chưa tương thích với luật pháp quốc tế (Điều 26, 33). Nó đã trở thành vấn đề tại các diễn đàn quốc tế liên quan, các vòng đàm phán về việc Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Để khắc phục, tại Nghị quyết số 71/2006/QH11 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư thành lập WTO của Việt Nam đã quy định áp dụng trực tiếp Điều 26, 33 với nội dung quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định thư.

II. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ: 1. Các quan điểm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung:

Các quan điểm chỉ đạo xây dựng và thông qua Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 tiếp tục có giá trị chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, gồm:

1.1. Thể chế hoá kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ; thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ và các giao dịch về tài sản trí tuệ; tăng cường hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Đảm bảo lợi ích quốc gia trước sức ép của các cường quốc trong quá trình hội nhập, đồng thời tôn trọng các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã và sẽ tham gia.

1.3. Bảo đảm nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa người sáng tạo, nhà sử dụng và công chúng hưởng thụ để tạo động lực thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn xã hội.

1.4. Kế thừa các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật của các nước để vận dụng phù hợp với tình hình Việt Nam.

1.5. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, đầy đủ, và hiệu quả của hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2. Hướng sửa đổi, bổ sung:

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào 3 hướng chính sau:

2.1. Sửa đổi các điều khoản có nội dung chưa tương thích với các điều ước quốc tế đa phương; bổ sung điều khoản cần thiết, phù hợp, bảo vệ lợi ích tổ chức, cá nhân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập;

2.2. Sửa đổi các điều khoản đang nảy sinh các vấn đề trong thực tiễn thực thi;

2.3. Chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật đã xảy ra trong quá trình soạn thảo, trình các cấp phê duyệt.

3. Dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu Trí tuệ:

Từ các quan điểm chỉ đạo và hướng sửa đổi, bổ sung nêu trên, Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Ban soạn thảo và Tổ biên tập chuẩn bị, tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan, tổ chức liên quan. Có bốn nhóm vấn đề được đề cập đến trong việc sửa đổi, bổ sung gồm:

- Nhóm thứ nhất: gồm các sửa đổi, bổ sung đối với các điều, khoản liên quan tới nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và quyền đối với giống cây trồng;

- Nhóm thứ hai: gồm các sửa đổi, bổ sung đối với các điều, khoản liên quan tới trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp;

- Nhóm thứ ba: gồm các sửa đổi, bổ sung đối với các điều, khoản liên quan tới chính sách về sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

- Nhóm thứ tư:  gồm các sửa đổi, bổ sung đối với các điều, khoản liên quan tới kỹ thuật văn bản và thay đổi từ ngữ phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Kèm theo Báo cáo tổng kết hai năm thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật SHTT)

1.                  Bộ Luật Dân sự 2005;

2.                  Luật Sở hữu trí tuệ 2005;

3.                  Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;

4.                  Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

5.                  Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

6.                  Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

7.                  Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

8.                  Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ngày 22.02.2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính;

9.                  Thông tư số 01/2006/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

10.              Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

11.              Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008 giữa Toà án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hanh vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

12.              Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 giữa Toà án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân;

13.              Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

14.              Quyết định số 69/2006/QĐ-BNN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm;

15.              Quyết định số 30/2006/QĐ-BYT ngày 30/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc;

16.              Quyết định số 846/2007/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Kèm theo Báo cáo tổng kết hai năm thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật SHTT)

1.                  Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hòa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả (có hiệu lực ngày 26.12.1997);

2.                  Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (có hiệu lực ngày 8.6.2000);

3.                  Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (có hiệu lực ngày 10.12.2001)

4.                  Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật (có hiệu lực ngày 26.10.2004);

5.                  Công ước Roma về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng (có hiệu lực ngày 1.3.2007);

6.                  Công ước Brussels về bảo hộ các tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh (có hiệu lực ngày 12.01.2006);

7.                  Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ (có hiệu lực ngày 6.7.2005);

8.                  Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (có hiệu lực ngày 11.1.2007);

9.                  Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (có hiệu lực ngày 11/07/2006);

10.              Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới – Công ước UPOV (có hiệu lực ngày 24/12/2006).  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật