Về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử

 Về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử

BỘ TÀI CHÍNH

______________

Số:  18/2007/QĐ-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày  22  tháng 3   năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử

_________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành Quy chế in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân in, phát hành, quản lý, sử dụng vé máy bay điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận:  

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan

  thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước

 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư  pháp);

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BTC;    

- Vụ Pháp chế;

- Website CP;

- Lưu: VT; TCT (VT, PCCS). Hoà

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Chí Trung

 


 

 

 
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật