Về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 Về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1619/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre (Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2007, số 61/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007, số 6463/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007, số 3872/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1577/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 12 cá nhân thuộc các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre;

- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;

- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

- Website Chính phủ,

- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 14

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

 
 
 
Download văn bản này:
 QD1619TTG.DOC
 
 

 

(GIF Image, 3 × 3 pixels)

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật