Tư vấn đấu thầu

Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH 1. Tên nhà thầu: __________________________________________________ Địa chỉ: ...

Danh sách các nhà thầu phụ quan trọng
Danh sách các nhà thầu phụ quan trọng
 • Tư vấn đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ QUAN TRỌNG Stt Tên, địa chỉ nhà thầu phụ quan trọng Phạm vi công việc Khối lượng công việc Giá trị ước tính Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà ...

Mẫu bảo lãnh dự thầu
Mẫu bảo lãnh dự thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

BẢO LÃNH DỰ THẦU ____, ngày___ tháng ___ năm ___ Kính gửi: _________________[Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Căn cứ vào việc ______[Ghi tên nhà thầu tha How To Make Your Girlfriend Back ...

Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA  YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều 1. Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới ...

Mẫu hợp đồng đấu thầu
Mẫu hợp đồng đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

MẪU HỢP ĐỒNG (Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa) _______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Hợp đồng số: ___________ Gói thầu: _______________ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự ...

Yêu cầu về thủ tục đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Yêu cầu về thủ tục đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU Mục 1. Nội dung đấu thầu 1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu ...

Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung 1 3 Chủ đầu tư: _____________________ [Ghi tên chủ đầu tư] 4 Nhà thầu: ______________________ [Ghi tên nhà thầu] 6 Tư ...

Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

QUẢN LÝ CHI PHÍ Biểu giá hợp đồng Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện ...

Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. 2. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết ...

Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

Ngày hoàn thành công trình Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công nêu tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà ...

Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ...

Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

BẢNG TIÊN LƯỢNG Chương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. STT Hạng mục, nội dung công việc Đơn vị ...

Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập giá gói thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin cần thiết khác. 1. ...

Bảo lãnh dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảo lãnh dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Kính gửi: _____________________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Căn cứ vào việc ______ [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là ...

Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp
Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp
 • Lập giá gói thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: _________________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong ...

Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: ______________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp ...

Thỏa thuận liên danh hồ sơ mời thầu xây lắp
Thỏa thuận liên danh hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

THỎA THUẬN LIÊN DANH _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: ____________________ [Ghi tên dự án] Căn cứ (2) ___________ [Luật Đấu thầu số ...

Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

GIẤY ỦY QUYỀN Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ____, tại ________ Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện ...

Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

ĐƠN DỰ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ______ Kính gửi: _______________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ ...

Nội dung xác định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
Nội dung xác định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Căn cứ tính chất của từng gói thầu mà quy định các yếu tố để xác định giá đánh giá theo Bảng dưới đây cho phù hợp. Stt Nội dung Căn cứ xác ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật