Tư vấn đấu thầu

Mỗi gói thầu chỉ có 1 HSMT
Mỗi gói thầu chỉ có 1 HSMT
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 thГЎng 4, 2011

Hỏi: Điều 6 Khoản 4 Luật đấu thầu có ghi “Mỗi gói thầu chỉ có 1 HSMT và được tiến hành đấu thầu 1 lần”. Điều 4 khoản 24 của Luật có định nghĩa “Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài ...

Thanh lý hợp đồng
Thanh lý hợp đồng
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 thГЎng 4, 2011

Thanh lý hợp đồng Hỏi: Điều 59, khoản 3 Luật Đấu thầu có quy định “Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện xong trong thời hạn bốm mươi năm ngày kể từ khi chủ đầu tư và nhà thầu ...

Về việc ký hợp đồng đối với nhà thầu là liên danh
Về việc ký hợp đồng đối với nhà thầu là liên danh
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 thГЎng 4, 2011

Hỏi: Tại khoản 2 Điều 46 Luật đấu thầu năm 2005 khi đề cập về nguyên tắc xây dựng hợp đồng quy định “Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng ký với chủ đầu tư phải có chữ ...

Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 thГЎng 4, 2011

Hỏi: Hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa rất phổ biến. Ngoài nội dung khác nhau giữa HSMT và HSYC về vấn đề nêu nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa thì cần phải lưu ý những nội dung ...

Chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp
Chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 thГЎng 4, 2011

Hỏi: Gói thầu xây lắp được phê duyệt kế hoạch đấu thầu là chỉ định thầu: - Như vậy Chủ đầu tư phải phát hành và bán hồ sơ yêu cầu cho mấy nhà thầu? - Nếu chỉ bán cho 1 Nhà thầu thì ...

Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 thГЎng 4, 2011

Hỏi: Trong 1 cuộc đấu thầu, trong HSMT yêu cầu hiệu lực của đảm bảo dự thầu là 120 ngày, như thế tức là phải có hiệu lực kể từ thời điểm đóng thầu là từ 9h ngày 10/10/2009 đến 9h ngày ...

Bảo đảm dự thầu trong chào hàng cạnh tranh
Bảo đảm dự thầu trong chào hàng cạnh tranh
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 10 thГЎng 4, 2011

Hỏi: Tại sao trong chào hàng cạnh tranh (với gói thầu Trả lời: Nội dung bảo đảm dự thầu đối với Nhà thầu tham gia đấu thầu được quy định tại Đ 27 Luật đấu thầu, theo đó không quy ...

Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 08 thГЎng 4, 2011

Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh.Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật