Pháp Luật thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, quà tặng
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, quà tặng
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 18 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng được xác định như sau: 1. Thu ...

Giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
Giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

18. Giảm trừ gia cảnh Theo quy định tại điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Giảm trừ gia cảnh được xác định như sau: 1. ...

Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo
Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 20 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được xác định ...

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 21 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Thu nhập tính thuế được xác định như sau: 1. Thu nhập tính thuế đối với ...

Biểu thuế lũy tiến từng phần thuế thu nhập cá nhân
Biểu thuế lũy tiến từng phần thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau: Bậc ...

Biểu thuế toàn phần thuế thu nhập cá nhân
Biểu thuế toàn phần thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Biểu thuế toàn phần được quy định như sau: Thu nhập tính ...

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 24 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối ...

Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh
Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 25 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì thuế đối với thu nhập từ kinh doanh được xác định như sau: 1. Thuế đối ...

Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 26 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định như ...

Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 28 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú ...

Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 29 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của ...

Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng
Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 31 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng được tính như ...

Thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức liên hiệp quốc
Thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức liên hiệp quốc
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008; - Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009. LUẬT SƯ TƯ VẤN: - ...

Thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viên trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viên trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; - Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày ...

Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài
Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUÂT: -          Luật thuế thu nhập cá nhân của Quốc Hội khóa VII, kỳ họp  2, số 04/2007/QH12 ngày 21/12/2007; -          Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài ...

Nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên làm việc tại chi nhánh công ty
Nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên làm việc tại chi nhánh công ty
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUÂT: -          Luật thuế thu nhập cá nhân của Quốc Hội khóa VII, kỳ họp  2, số 04/2007/QH12 ngày 21/12/2007; -          Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ ...

Thuế thu nhập cá nhân thành viên công ty TNHH một thành viên
Thuế thu nhập cá nhân thành viên công ty TNHH một thành viên
 • Thuế thu nhập
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số ...

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh)
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh)
 • Thuế nhà thầu
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài ...

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập)
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập)
 • Thuế nhà thầu
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài ...

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ vận tải hàng không)
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ vận tải hàng không)
 • Thuế nhà thầu
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài ...