Pháp Luật thuế

Ủy nhiệm lập hóa đơn
Ủy nhiệm lập hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 19 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn như sau: 1. Tổ chức, cá nhân ...

Việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng
Việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 20 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng như ...

Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn
Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn như sau: 1. Tổ ...

In Hóa đơn đặt in
In Hóa đơn đặt in
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 9 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về in hóa đơn đặt in như sau: 1. Hóa đơn đặt in được ...

Bán, cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in
Bán, cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 10 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về bán, cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in như sau: 1. ...

Phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh
Phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 11 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh như ...

Phát hành hóa đơn của Cục thuế
Phát hành hóa đơn của Cục thuế
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 12 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về phát hành hóa đơn của Cục thuế như sau: 1. Hóa đơn ...

Loại, hình thức và nội dung hóa đơn
Loại, hình thức và nội dung hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định loại và hình thức và nội dung hóa đơn như sau: 1. Hóa ...

Các thuật ngữ pháp lý về hóa đơn
Các thuật ngữ pháp lý về hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định các thuật ngữ pháp lý về hóa đơn như sau: 1. Hóa đơn ...

Trường hợp nào cần hóa đơn bán lẻ?
Trường hợp nào cần hóa đơn bán lẻ?
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Tại công văn số 2232/TCT-CS ngày 4 tháng 6 năm 2009 của Tổng cục thuế Trả lời công văn số 65/CT-TTHT ngày 10/02/2009 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ ...

Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 7 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hóa đơn điện tử như sau: 1. Hóa đơn điện tử ...

Hóa đơn đặt in
Hóa đơn đặt in
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hóa đơn đặt in như sau: 1. Hóa đơn đặt in được in ...

Hủy hóa đơn
Hủy hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 27 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hủy hóa đơn như sau: 1. Hóa đơn đặt in bị in sai, ...

Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán hàng
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 21 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, ...

Quy định về In hóa đơn
Quy định về In hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hóa đơn tự in như sau: 1. Doanh nghiệp được ...

Mất hóa đơn
Mất hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Khi xảy ra mất hóa đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hỏa hoạn, bị mất cắp, thì tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hóa đơn bị mất, lý do mất ...

Quy định về Mẫu hóa đơn
Quy định về Mẫu hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Mẫu hóa đơn theo quy định hiện hành hiện nay gồm có các loại: 1. Hóa đơn GTGT 3 liên, mẫu số 01-GTKT-3LL 2. Hóa đơn GTGT 2 liên, mẫu số 01-GTKT-2LN 3. Hóa đơn bán hàng 3 liên, mẫu số ...

Quy định mua hóa đơn
Quy định mua hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, doanh ngiệp tiến hành thủ tục kê khai nộp thuế môn bài và thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu. Trình tự và thủ tục mua hóa đơn ...

Quy định Hóa đơn đỏ - Hóa đơn GTGT (hóa đơn vat)
Quy định Hóa đơn đỏ - Hóa đơn GTGT (hóa đơn vat)
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Hóa đơn đỏ - hóa đơn GTGT (hóa đơn VAT) là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hoá đơn đỏ - hóa đơn gtgt (hóa đơn VAT) ...

Quy định về xuất hóa đơn
Quy định về xuất hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

XUẤT HÓA ĐƠN 1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi xuất hóa đơn thì ...