Pháp Luật thuế

Quy định về hóa đơn tự in
Quy định về hóa đơn tự in
  • Quy định hóa đơn
  • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 6 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hóa đơn tự in như sau: 1. Doanh nghiệp được thành ...

Công văn của Tổng cục Thuế số 1980/TCT-TNCN ngày 08/06/2010 về việc triển khai thực hiện Thông tư Số 37/2010/TT-BTC
Công văn của Tổng cục Thuế số 1980/TCT-TNCN ngày 08/06/2010 về việc triển khai thực hiện Thông tư Số 37/2010/TT-BTC
  • Cách kê khai thuế
  • 26 tháng 7, 2010

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Cách kê khai thuế
  • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 11 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Theo ...

Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
  • Cách kê khai thuế
  • 26 tháng 7, 2010

Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Theo hướng dẫn tại công văn sốQuyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ...