Pháp Luật thuế

Thuế suất
Thuế suất
 • Thuế thu nhập
 • 07 tháng 6, 2011

Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính trên khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu thuế. Thuế suất có các ...

Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)
Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)
 • Thuế thu nhập
 • 07 tháng 6, 2011

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế tndn) được điều chỉnh trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3. Thuế thu nhập doanh ...

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 07 tháng 6, 2011

1. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; ...

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Nộp thuế TNDN)
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Nộp thuế TNDN)
 • Thuế thu nhập
 • 07 tháng 6, 2011

Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nộp thuế TNDN) tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố ...

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 07 tháng 6, 2011

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm ...

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT với nhà thầu phụ
Phương pháp khấu trừ thuế GTGT với nhà thầu phụ
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT phải đáp ứng điều kiện và nộp loại thuế nào ? 1. Theo quy định tại điểm 1 mục II ...

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào?
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào?
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào? Theo quy định tại Điểm 3 phần A Thông tư 134/ 2008/TT- BTC ngày 31/12/2008  nêu trên, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu ...

Thuế nhà thầu liên doanh trên cơ sở thực hiện hợp đồng thầu với tổ chức kinh tế Việt Nam
Thuế nhà thầu liên doanh trên cơ sở thực hiện hợp đồng thầu với tổ chức kinh tế Việt Nam
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 4 Mục II phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Thuế nhà thầu nước ngoài
Thuế nhà thầu nước ngoài
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 1 Mục II phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Đối tượng nộp thuế GTGT thuế nhà thầu
Đối tượng nộp thuế GTGT thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 1 Mục II phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Đối tượng chịu thuế GTGT
Đối tượng chịu thuế GTGT
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 1 Mục I phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Đối tượng không chịu thuế nhà thầu
Đối tượng không chịu thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 3 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Người nộp thuế nhà thầu
Người nộp thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 2 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
Thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Tại công văn số 2492/BTC-TCT ngày 6/5/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế) đối với thu nhập từ ...

Thông tư 134 thuế nhà thầu
Thông tư 134 thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Thông tư 34 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam là ...

Thuế nhà thầu năm 2010
Thuế nhà thầu năm 2010
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Thuế nhà thầu năm 2010 được điều chỉnh trong Thông tư 34 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ...

Thuế nhà thầu
Thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Thuế nhà thầu là gì? Thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài ...

Lập hóa đơn
Lập hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn như sau: 1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ ...

Bán hàng hóa dịch vụ không phải lập hóa đơn
Bán hàng hóa dịch vụ không phải lập hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 16 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn như ...

Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
 • Quy định hóa đơn
 • 06 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 18 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục ...