Về việc ban hành Quy chế về chuyển giao, bảo quản, tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 274 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ban hành Quy chế về chuyển giao, bảo quản, tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG

___________

Số:  19/2007/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Mỹ Tho, ngày 11 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về chuyển giao, bảo quản, tổ chức bán đấu giá

 tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ và Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá; Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính  hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc;

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy chế về chuyển giao, bảo quản, tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; đồng thời rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 24/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá cho phù hợp với Thông tư 13/2007/TT-BTC ngày 06/03/2007 của Bộ Tài chính và Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VP CP;

- Website CP;

- BTP (Cục KT VBQPPL);

- TT.TU, TTHĐND tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- P.TCTM, P.VX-NC;

- Lưu: VT, (D).

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Trung


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD19UB1.DOC
QD19UB2.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :