Về việc thành lập các khu phố của phường Mỹ Hải thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 266 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc thành lập các khu phố của phường Mỹ Hải thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

   

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

_____  

Số: 55/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________  

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các khu phố của phường Mỹ Hải thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

_______

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường và thành lập các phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn - khu phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 82/TTr-SNV ngày 29 tháng 02 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập 5 khu phố của phường Mỹ Hải thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, bao gồm từ khu phố 1 đến khu phố 5.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải tổ chức triển khai theo đúng đề án đã được phê duyệt và tiến hành bầu cử Ban Quản lý khu phố theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Út Lan


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD55UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :