Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 506 lượt xem
  • 0 bình luận
  Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có nhịêm vụ theo dõi, giám sát hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Đây là một trong 8 nhiệm vụ của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 1899/QĐ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Cục này cũng có trách nhiệm tổ chức quản lý và vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu… Cục Quản lý đăng ký kinh doanh mới được thành lập theo Quyết định 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/9/2010. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đồng thời ban hành Quyết định 1908/Đ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển doanh nghiệp. Theo đó, Cục Phát triển doanh nghiệp giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Trong số 8 nhiệm vụ được giao, Cục Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ tổng hợp thông tin về đầu tư của doanh nghiệp trong nước…  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :