Chi phí đầu tư trước khi thành lạp doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT (VAT) đầu vào

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 423 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 4551/TCT-KK ngày 5/11/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 4551/TCT-KK ngày 5/11/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 3251/CT-Ktra ngày 03/08/2009 của Cục Thuế tỉnh Thừa thiên Huế và công văn số 2907/EBH ngày 30/7/2009 của Công ty Cổ phần Espace Business Huế (EHB) về việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT đầu vào. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày29/11/2005 quy định: “ Điều 3 áp dụng Luật Doanh nghiệp, điều ước quốc tế và các Luật có liên quan 1. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan … Điều 4 : Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 11. Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào biên bản Điều lệ đầu tiên của Công ty cổ phần. Điều 14. Hợp đồng trước đăng kí kinh doanh 1. Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh. 2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết tại khoản 1 Điều này” Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định: “ Điều 12: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 2. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định như sau: a) Có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; Điều 14. Hóa đơn chứng từ 1. Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật và các quy định sau đây : a) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định, bao gồm cả khoán phụ thu,phí thu thêm ( nếu có)..” Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12ngày 03/06/2008 quy định: “Điều 9 Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 1. Trừ các khoản cho quy định tại khoản 2 Điều này doanh nghiệp được trừ mọi khoản cho nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.” - Điểm 1 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/ TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “1.1 Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ  phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. 1.2. Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khio cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.” 1.3. Căn cứ vào các quy định nêu trên, thời điểm trước khi ENH thành lập. Công ty Cavi Limited được phép ký hợp đồng thuê nhà thay cho EBH  để phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của EBH - nếu đảm bảo điều kiện về cổ đông sáng lập (nắm giữ cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của EBH) hoặc người đại diện theo ủy quyền, khi EBH được thành lập thì EBH sẽ tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng thuê tòa nhà đã ký kết giữa Công ty Cavi Limited và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thuận Phú. Đối với các hóa đơn mua hàng, nếu phát sinh trước thời điểm EBH thành lập (được cấp Giấy chứng nhận đàu tư) mà mang tên Công ty Cavi Limited thì được tính vào chi phí đầu tư thành lập doanh nghiệp EBH và được kê khai khấu trừ thuế GTGT (VAT) đầu vào theo quy định của pháp luật thuế, EBH phải có biên bản đối chiếu, thanh toán  các khoản chi hộ này là phục vụ dự án thành lập EBH; nếu phát sinh sau thời điểm EBH thành lập thì phải mang tên EBH mới được kê khai khấu trừ thuế GTGT (VAT) và tính vào chi phí đầu tư hoặc chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu chi phí phát sinh dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh). Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :