Thuế thu nhập

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN
Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN
 • Thuế thu nhập
 • 28 thГЎng 6, 2011

ướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN.

Nguyên tắc xác định thuế TNDN công ty thủy điện hạch toán độc lập
Nguyên tắc xác định thuế TNDN công ty thủy điện hạch toán độc lập
 • Thuế thu nhập
 • 25 thГЎng 6, 2011

Căn cứ vào Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế; Thông tư số ...

Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX
Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX
 • Thuế thu nhập
 • 25 thГЎng 6, 2011

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Tiếp tục hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN theo cam kết WTO
Tiếp tục hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN theo cam kết WTO
 • Thuế thu nhập
 • 25 thГЎng 6, 2011

Quy định hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN theo cam kết WTO theo Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc
Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc
 • Thuế thu nhập
 • 25 thГЎng 6, 2011

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008...

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong khu công nghệ thông tin tập trung
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong khu công nghệ thông tin tập trung
 • Thuế thu nhập
 • 25 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch
Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch
 • Thuế thu nhập
 • 25 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp
 • Thuế thu nhập
 • 25 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty tài chính quốc tế
Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty tài chính quốc tế
 • Thuế thu nhập
 • 25 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế được quy định như sau: 1. Ưu đãi ...

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì việc Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ...

Các trường hợp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác
Các trường hợp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì các trường hợp giảm thuế khác được quy định như sau: 1. Doanh nghiệp ...

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy ...

Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như ...

Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Nơi  nộp thuế  thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Doanh ...

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 11 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: 1. ...

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp được quy định như sau: 1. ...

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập ...

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau: 1. ...

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 5 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Kỳ tính thuế được quy định như sau: 1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh ...