Thuế nhà thầu

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh)
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh)
 • Thuế nhà thầu
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài ...

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập)
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập)
 • Thuế nhà thầu
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài ...

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ vận tải hàng không)
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN (có thu nhập từ vận tải hàng không)
 • Thuế nhà thầu
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài ...

Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam (có thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập)
Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam (có thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập)
 • Thuế nhà thầu
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài ...

Hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu
Hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 24 thГЎng 6, 2011

LUẬT SƯ TƯ VẤN: 1. Trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam: - Nhà thầu nước ngoài phải kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính. ...

Địa điểm đăng ký thuế đối với Cá nhân kinh doanh
Địa điểm đăng ký thuế đối với Cá nhân kinh doanh
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; -    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số ...

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế
Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; -    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số ...

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT với nhà thầu phụ
Phương pháp khấu trừ thuế GTGT với nhà thầu phụ
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT phải đáp ứng điều kiện và nộp loại thuế nào ? 1. Theo quy định tại điểm 1 mục II ...

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào?
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào?
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào? Theo quy định tại Điểm 3 phần A Thông tư 134/ 2008/TT- BTC ngày 31/12/2008  nêu trên, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu ...

Thuế nhà thầu liên doanh trên cơ sở thực hiện hợp đồng thầu với tổ chức kinh tế Việt Nam
Thuế nhà thầu liên doanh trên cơ sở thực hiện hợp đồng thầu với tổ chức kinh tế Việt Nam
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 4 Mục II phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Thuế nhà thầu nước ngoài
Thuế nhà thầu nước ngoài
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 1 Mục II phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Đối tượng nộp thuế GTGT thuế nhà thầu
Đối tượng nộp thuế GTGT thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 1 Mục II phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Đối tượng chịu thuế GTGT
Đối tượng chịu thuế GTGT
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 1 Mục I phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Đối tượng không chịu thuế nhà thầu
Đối tượng không chịu thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 3 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Người nộp thuế nhà thầu
Người nộp thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 2 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh ...

Thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
Thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Tại công văn số 2492/BTC-TCT ngày 6/5/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế) đối với thu nhập từ ...

Thông tư 134 thuế nhà thầu
Thông tư 134 thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Thông tư 34 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam là ...

Thuế nhà thầu năm 2010
Thuế nhà thầu năm 2010
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Thuế nhà thầu năm 2010 được điều chỉnh trong Thông tư 34 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ...

Thuế nhà thầu
Thuế nhà thầu
 • Thuế nhà thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Thuế nhà thầu là gì? Thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật