Quy định hóa đơn

Thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu
Thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, doanh ngiệp tiến hành thủ tục kê khai nộp thuế môn bài và thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu.

Quy trình bán và cấp hóa đơn do cục thuế đặt in
Quy trình bán và cấp hóa đơn do cục thuế đặt in
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về bán, cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in như sau: 1. ...

Nhận dạng hóa đơn
Nhận dạng hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 13 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về nhận dạng hóa đơn như sau: 1. Tổ chức, cá nhân ...

Quy trình phát hành hóa đơn của cục thuế
Quy trình phát hành hóa đơn của cục thuế
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 12 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về phát hành hóa đơn của Cục thuế như sau: 1. Hóa ...

Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn
Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 22 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in ...

Quy định sử dụng hóa đơn của người mua hàng
Quy định sử dụng hóa đơn của người mua hàng
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 20 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng như ...

Thu hồi hóa đơn đã lập
Thu hồi hóa đơn đã lập
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập như sau: 1. ...

Bán hàng hóa dưới 200.000đ không phải lập hóa đơn
Bán hàng hóa dưới 200.000đ không phải lập hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn như ...

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn
Nguyên tắc sử dụng hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 14 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc sử dụng hóa đơn như sau: 1. Tổ chức, ...

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý hóa đơn
Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 23 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn ...

Hóa đơn là gì?
Hóa đơn là gì?
 • Quy định hóa đơn
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định loại và hình thức và nội dung hóa đơn như sau: 1. Hóa ...

Sử dụng hóa đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể
Sử dụng hóa đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể
 • Quy định hóa đơn
 • 24 thГЎng 6, 2011

Sử dụng hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể được hướng dẫn như sau: 1. Các đơn vị đã giải thể, đã quyết toán trả lại hoá đơn GTGT, cơ quan thuế chưa kiểm tra quyết ...

Thủ tục trả lại hàng hóa khi người mua là đối tượng không có hóa đơn
Thủ tục trả lại hàng hóa khi người mua là đối tượng không có hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 24 thГЎng 6, 2011

Tại Điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ...

Thời gian lưu trữ hóa đơn có in sẵn mệnh giá
Thời gian lưu trữ hóa đơn có in sẵn mệnh giá
 • Quy định hóa đơn
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 30 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh thì tài liệu ...

Lập hóa đơn
Lập hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn như sau: 1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ ...

Bán hàng hóa dịch vụ không phải lập hóa đơn
Bán hàng hóa dịch vụ không phải lập hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 16 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn như ...

Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
 • Quy định hóa đơn
 • 06 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 18 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục ...

Ủy nhiệm lập hóa đơn
Ủy nhiệm lập hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 19 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn như sau: 1. Tổ chức, cá nhân ...

Việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng
Việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng
 • Quy định hóa đơn
 • 06 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 20 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng như ...

Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn
Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 06 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn như sau: 1. Tổ ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật