Lập kế hoạch đấu thầu

Quy định về thời gian trong đấu thầu
Quy định về thời gian trong đấu thầu
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Các mốc thời gian trong đấu thầu thực hiện theo Điều 31 của Luật Đấu thầu và các quy định cụ thể sau đây: a) Chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư uỷ quyền có trách nhiệm phê ...

Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các công việc chuẩn bị dự án thì căn cứ theo quyết ...

Áp dụng sơ tuyển
Áp dụng sơ tuyển
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu. 2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối với các gói thầu không thuộc quy định ...

Chuẩn bị đấu thầu
Chuẩn bị đấu thầu
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu Tuỳ theo tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư có thể thông báo mời ...

Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Lựa chọn nhà thầu tư vấn là cá nhân Tùy theo tính chất, nội dung và phạm vi công việc tư vấn, chủ đầu tư xét thấy cá nhân chuyên gia tư vấn có thể đảm nhiệm được công việc một cách ...

Thế nào là Bảo đảm dự thầu
Thế nào là Bảo đảm dự thầu
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Nhà thầu tham gia đấu thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định tại Điều 27 của Luật Đấu thầu. Đối với nhà thầu liên danh khi tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp ...

Mua sắm trực tiếp
Mua sắm trực tiếp
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 21 của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng đã ký với nhà ...

Trình tự Tự thực hiện
Trình tự Tự thực hiện
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 23 của Luật Đấu thầu và điểm a khoản 1 của các Điều 41, Điều ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật