Chia công ty

CHIA CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIA CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Chia công ty
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

Tư vấn Chia Công ty
Tư vấn Chia Công ty
 • Chia công ty
 • 23 thГЎng 6, 2011

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh, Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của chúng tôi chắc chẵn sẽ đem ...

Tư vấn chia công ty nhà nước
Tư vấn chia công ty nhà nước
 • Chia công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Bao gồm các nội dung tư vấn sau: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Doanh nghiệp: Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh ...

Tư vấn chia công ty Liên Doanh
Tư vấn chia công ty Liên Doanh
 • Chia công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Bao gồm các nội dung tư vấn sau: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Doanh nghiệp: Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh ...

Tư vấn chia công ty 100% vốn nước ngoài
Tư vấn chia công ty 100% vốn nước ngoài
 • Chia công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Bao gồm các nội dung tư vấn sau: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Doanh nghiệp: Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh ...

Tư vấn chia công ty TNHH
Tư vấn chia công ty TNHH
 • Chia công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

1. Trình tự thực hiện: - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty - Quyết định chia công ty phải được gửi ...

Tư vấn chia Công Ty cổ phần
Tư vấn chia Công Ty cổ phần
 • Chia công ty
 • 08 thГЎng 4, 2011

Chia Công Ty cổ phần là việc một Công Ty cổ phần có thể được Chia thành một số công ty cổ phần cùng loại. Công ty cổ phần bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các Công ty cổ phần mới được ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật