Nghiên cứu luật

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân đăng ký và làm chủ. Một cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản ...

Những vấn đề cần lưu ý khi hoạt động kinh doanh
Những vấn đề cần lưu ý khi hoạt động kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Doanh nghiệp kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp
Một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Bố cáo thành lập doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp GCN ĐKKD), lập sổ đăng ký thành viên (trong trường hợp công ty TNHH) hoặc sổ đăng ký cổ đông ...

Một số điểm cần lưu ý về miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Một số điểm cần lưu ý về miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong khi không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, hông tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu tháng ...

Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp
Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương? Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của ...

Hướng dẫn chuyển quyền sở hữu tài sản khi góp vốn vào Công ty
Hướng dẫn chuyển quyền sở hữu tài sản khi góp vốn vào Công ty
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ...

Quy định về quyền thành lập doanh nghiệp
Quy định về quyền thành lập doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân, không phân biệt nơi cư trú ...

Quy định về số người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc dự họp Đại hội đồng cổ đông
Quy định về số người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc dự họp Đại hội đồng cổ đông
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Nếu Điều lệ công ty không quy định khác thì: a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ được quyền cử không quá ba người đại diện theo ...

Hiểu thế nào là: Sử dụng tài sản Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
Hiểu thế nào là: Sử dụng tài sản Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định nghiêm cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp ...

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Tại khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây: -Nội ...

Mức phạt vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
Mức phạt vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Mức phạt vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với ...

Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các ...

Mức phạt vi phạm về tổ chức lại doanh nghiệp
Mức phạt vi phạm về tổ chức lại doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về tổ chức lại doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Thực hiện chia, tách, ...

Mức phạt vi phạm về ngành nghề có chứng chỉ
Mức phạt vi phạm về ngành nghề có chứng chỉ
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về ngành, nghề kinh doanh có chứng chỉ hành nghề của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành ...

Mức phạt vi phạm về treo biển hiệu và công bố thông tin
Mức phạt vi phạm về treo biển hiệu và công bố thông tin
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về treo biển hiệu của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp không treo biển hiệu tại trụ sở chính của doanh ...

Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong ...

Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký góp vốn
Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký góp vốn
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký góp vốn của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo không kịp thời, ...

Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở
Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Đăng ...

Mức phạt vi phạm về thành lập và quản lý Doanh nghiệp
Mức phạt vi phạm về thành lập và quản lý Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Đăng ký không trung thực, không chính xác thông tin về tổ chức, cá nhân trong hồ sơ đăng ký ...

Phạm vi sử dụng của giấy phép hoạt động điện lực
Phạm vi sử dụng của giấy phép hoạt động điện lực
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch điện lực, tư vấn đầu tư xây dựng điện, tư vấn giám sát thi công các công trình điện có giá trị sử dụng trong phạm vi cả ...