Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở

I. Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Đăng ký địa chỉ trụ sở không có thật trên bản đồ hành chính; b) Đăng ký địa chỉ trụ sở mà không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình. 2. Ngoài hình thức xử phạt quy định nêu trên, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. II.  Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở củahợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có một trong các hành vi sau: a) Đăng ký địa chỉ trụ sở không có thật trên bản đồ hành chính; b) Đăng ký địa chỉ trụ sở mà không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình. 2. Ngoài hình thức xử phạt quy định nêu trên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vi phạm còn bị buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. III. Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở của của hộ kinh doanh 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hộ kinh doanh có một trong các hành vi sau: a) Đăng ký địa điểm kinh doanh không có thật trên bản đồ hành chính; b) Đăng ký địa điểm kinh doanh mà không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hộ kinh  doanh đăng ký kinh doanh từ 2 địa điểm trở lên. 3. Ngoài hình thức xử phạt quy định nêu trên, hộ kinh doanh vi phạm còn bị buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  
  • TAG :