Mức phạt vi phạm về tổ chức lại doanh nghiệp

I. Mức phạt vi phạm các quy định về tổ chức lại doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp không đúng quy định; b) Thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp không đúng quy định. 2. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 nêu trên, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc thực hiện tổ chức lại theo đúng quy định. II. Mức phạt vi phạm các quy định về tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không đúng quy định. 2. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 nêu trên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vi phạm còn bị buộc thực hiện tổ chức lại theo đúng quy định.  
  • TAG :