Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản khác » Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáotrong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáotrong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước


Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáotrong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước


 
 


THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ

___________

Số: 27/CT-TTg

CỘNG HOÀ XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –
Tự do – Hạnh phúc


_________________________

Hà Nội,
ngày 29 tháng 11 năm 2007

 CHỈ THỊ

V
chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

trong hoạt
động của các cơ quan hành chính nhà nước

____________

 

Thời gian
qua, công tác thông tin, báo cáo nhìn chung đã góp phần bảo đảm sự
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ,
ngành và địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thông tin,
báo cáo vẫn còn nhiều hạn chế: thông tin chậm, chưa đầy đủ; việc
phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước còn
hình thức; nội dung báo cáo còn sơ sài, chất lượng thấp, thiếu tính
tổng hợp; việc gửi báo cáo còn chậm và chưa đúng thẩm quyền; phương
thức gửi và nhận báo cáo còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ
hành chính.

Nguyên nhân
chủ yếu của những tồn tại trên là do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa
phương chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiện công tác
thông tin, báo cáo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách;
kỷ luật thông tin, báo cáo chưa nghiêm; công tác thông tin, báo cáo
chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung và đổi mới cho phù hợp với yêu
cầu quản lý trong tình hình mới; việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng và còn
thiếu đồng bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thông tin, báo
cáo ít được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng thu thập, xử lý
thông tin và trình độ biên tập báo cáo còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục
những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà
nước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ
tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo
việc rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo nêu tại Quyết
định số 162/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1992, Chỉ thị số 218/TTg ngày
07 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có
liên quan, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cải tiến,
đổi mới công tác thông tin, báo cáo phù hợp với yêu cầu của tình
hình mới. Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 02
năm 2008 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chấn chỉnh
và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi
quản lý của Bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác phối hợp,
cung cấp, trao đổi thông tin với các Bộ, ngành và địa phương khác;
bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt
động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
từ trung ương đến địa phương;

c) Củng cố,
tăng cường bộ phận cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin, báo
cáo, tổ chức tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ thu thập, xử lý
thông tin, biên tập báo cáo; trang bị các phương tiện kỹ thuật cần
thiết cho bộ phận thông tin, báo cáo;

d) Chấp hành
nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; coi
kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá
chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá
nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ
thông tin, báo cáo theo quy định;

đ) Thực hiện
chế độ người phát ngôn, định kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của
cơ quan hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp và các cơ
quan thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, bảo đảm cung cấp
thông tin chính xác, kịp thời theo đúng Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; sử
dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản
lý, điều hành và trao đổi thông tin; cải tiến và chuẩn hoá quy trình
công việc liên quan đến các hoạt động nội bộ, giao dịch với các cơ
quan hành chính nhà nước và giao dịch với các cá nhân, tổ chức trên
môi trường mạng. Thực hiện kết nối mạng máy tính của các Bộ, ngành
và địa phương với Văn phòng Chính phủ để gửi, trao đổi, xử lý văn
bản theo yêu cầu tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm
2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của cơ quan hành chính nhà nước;

g) Cung cấp
đầy đủ thông tin trên Trang tin điện tử, mạng tin học diện rộng của
cơ quan hành chính nhà nước về các văn bản quy phạm pháp luật, dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật cần xin ý kiến của cá nhân, tổ chức;
thông tin chỉ đạo điều hành và chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách;

h) Tổ chức
chuyên mục tiếp nhận ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức về cơ chế,
chính sách, thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của Bộ, cơ
quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

i) Thực hiện
công bố danh mục, lộ trình các dịch vụ hành chính công trên Trang
tin điện tử và có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các dịch vụ hành
chính công do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp;

k) Quy định
việc số hoá, lưu trữ, cập nhật và chia sẻ dữ liệu thông tin, báo cáo
qua mạng điện tử của Bộ, ngành và địa phương (trừ các thông tin, báo
cáo mật) để mọi tổ chức, cá nhân có thể khai thác, sử dụng;

l) Chịu trách
nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc lập và gửi các báo cáo định
kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo đúng nội dung và thời
hạn yêu cầu. Nội dung các báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
phải bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực; báo cáo phải được
duyệt, ký đúng thẩm quyền.

2. Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:

a) Chấn chỉnh
và tăng cường công tác thông tin, báo cáo tại Văn phòng Chính phủ,
bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ; định kỳ hàng quý kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ tình hình thực hiện công tác thông tin, báo cáo của các Bộ,
ngành và địa phương; nêu rõ những đơn vị làm tốt và những Bộ, ngành,
địa phương thực hiện không nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo
hoặc thông tin, báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác;

b) Khẩn
trương triển khai các giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử
của Chính phủ; nâng cấp, chuẩn hoá hệ thống thông tin, báo cáo điện
tử qua Mạng tin học diện rộng của Chính phủ, đồng thời phát triển
các ứng dụng truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác quản lý,
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Tổng hợp
kết quả rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của các
Bộ, ngành, địa phương nêu tại điểm a, mục 1 Chỉ thị này; đề
xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp đổi mới công tác thông tin,
báo cáo.

Chỉ thị này
có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Văn phòng
Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện Chỉ thị này./-

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư
Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các
Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐ
TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng
Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ
tịch nước;

- Hội đồng Dân
tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc
hội;

- Tòa án nhân
dân tối cao;

- Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà
nước;

- UBTW Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung
ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN,
các PCN,
Website Chính phủ,

Người phát ngôn
của Thủ tướng Chính phủ,

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Công báo;

- Lưu: Văn thư, CCHC (8b).

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn
Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

 
Tệp đính kèm


CT27TTG.HTM

Tư vấn thuế – Kế toán – Báo cáo thuế – Luatthue.Info

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment