Về việc thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 211 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 51/2007/NĐ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng,

thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên,

tỉnh Vĩnh Phúc

_____

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

1. Thành lập thị trấn Thổ Tang thuộc huyện Vĩnh Tường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện có của xã Thổ Tang.

Thị trấn Thổ Tang có 526,79 ha diện tích tự nhiên và 14.049 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thổ Tang: Đông giáp xã Vĩnh Sơn và xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường; Tây giáp xã Tân Cương và xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường; Nam giáp xã Thượng Trưng và xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường; Bắc giáp xã Tân Tiến và xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường.

Sau khi thành lập thị trấn Thổ Tang:

Huyện Vĩnh Tường có 29 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Kim Xá, Yên Bình, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến, Yên Lập, Việt Xuân, Bồ Sao, Lũng Hoà, Cao Đại, Phú Thịnh, Lý Nhân, An Tường, Tuân Chính, Thượng Trưng, Tân Cương, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Vũ Di, Tam Phúc, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Phú Đa, Ngũ Kiên, Tứ Trưng và các thị trấn: Vĩnh Tường, Thổ Tang.

2. Thành lập thị trấn Thanh Lãng thuộc huyện Bình Xuyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện có của xã Thanh Lãng.

Thị trấn Thanh Lãng có 948,21 ha diện tích tự nhiên và 13.437 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thanh Lãng: Đông giáp xã Tân Phong, Phú Xuân, huyện Bình Xuyên; Tây giáp xã Bình Định, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc; Nam giáp xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, huyện Yên Lạc; Bắc giáp xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên.

3. Thành lập thị trấn Gia Khánh thuộc huyện Bình Xuyên trên cơ sở điều chỉnh 81,20 ha diện tích tự nhiên và 916 nhân khẩu của xã Thiện Kế; toàn bộ 857,55 ha diện tích tự nhiên và 10.305 nhân khẩu của xã Gia Khánh.

Thị trấn Gia Khánh có 938,75 ha diện tích tự nhiên và 11.221 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Gia Khánh: Đông giáp xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên và xã Minh Quang, huyện Tam Đảo; Tây giáp xã Kim Long, huyện Tam Dương, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên; Nam giáp xã Hương Sơn, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên; Bắc giáp xã Hợp Châu, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Thiện Kế còn lại 1.178,24 ha diện tích tự nhiên và 6.041 nhân khẩu.

Huyện Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Đạo Đức, Tân Phong, Sơn Lôi, Quất Lưu, Tam Hợp, Hương Sơn, Thiện Kế, Bá Hiến, Phú Xuân, Trung Mỹ và các thị trấn: Hương Canh, Gia Khánh, Thanh Lãng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN,

  Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
ND51CP.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :