Về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Mai Ngọc Tác

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 164 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Mai Ngọc Tác

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1848 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội,  ngày 27 tháng  12  năm  2007

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng

đối với đồng chí Mai Ngọc Tác

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3110-CVNS/BTCTW ngày 26 tháng 12 năm 2007;

Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 304/ĐUQSTư ngày 08 tháng 10 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 43/TTr-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Mai Ngọc Tác, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Mai Ngọc Tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3,

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

  các Vụ NC, TCCB; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H. 24

                 34

  THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1848TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :