Về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 229 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1481/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (Tờ trình số 3915/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1403/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 10 năm 2007),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho:

1. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tây;

2. Trường Trung học cơ sở Sơn Tây, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu  phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Tây năm học 2006-2007.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hà Tây;

- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;

- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

- Website Chính phủ;

- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1481TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :