Về việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 Quyết định số 284/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 192 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 Quyết định số 284/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

   

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

-----------------------

Số: 301/2007/QĐ-UBND

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 Quyết định số 284/2007/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

_________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 406/TTr-SNV ngày 14  tháng 11 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi nội dung tiêu đề khoản 3, Điều 2 Quyết định số 284/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh như sau:

- Tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật các nhiệm vụ sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Thị Út Lan

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD301UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :