Các quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động

  • Bài viết
  • 02 tháng 7, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
1. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các quyền sau đây: -        Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình tham gia quá trình giải quyết tranh chấp; -        Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp; -        Yêu cầu thay người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp, nếu có lý do chính đáng cho rằng người đó không thể bảo đảm tính khách quan, công bằng trong việc giải quyết tranh chấp. 2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các nghĩa vụ sau đây: -        Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động; -        Nghiêm chỉnh chấp hành các thoả thuận đã đạt được, biên bản hoà giải thành, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động, bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực của Toà án nhân dân.  
  • TAG :