Về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 104 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

   

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

–––––––––––

Số: 04/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2008

             

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

–––––––––––––––––––––

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/ NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/ TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/ NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 15/TTr-STC ngày 04/01/2008,

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số: 06/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005; số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005; số 38/2006/QĐ-UBND ngày 25/5/2006; số 44/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006; số 70/2007/QĐ-UBND ngày 21/08/2007; số 71/2007/QĐ-UBND ngày 24/08/2007 và số 01/2008/QĐ-UBND ngày 03/01/ 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các ngành có liên quan hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3.  Thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh, các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- VPCP, Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Thường trực Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Ban của Đảng;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- MTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân tỉnh;

- Như Điều 3;

- VP ĐĐBQH tỉnh BG, VP HĐND tỉnh BG;

- VKS, TAND tỉnh, Đài, Báo BG;

- VP UBND tỉnh;

- LĐVP, TKCT, các chuyên viên,TT công báo;

- Lưu: VT, KT, LT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

  

 

Thân Văn Mưu

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD4UB1.DOC
QD4UB2.DOC
QD4UB3.DOC
QD4UB4.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :