Thành lập doanh nghiệp

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập cổ phần
 • 24 tháng 6, 2011

Ngày 04/6/2010 Bộ kế hoạch và đầu tư ra công văn số 3718/BKH-PC quy định về việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó trong trường hợp đặc thù thì việc đăng ký thay đổi ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
 • Thành lập chi nhánh
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH
 • Thành lập doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TỰ TRANG TRẢI KINH PHÍ
 • Thành lập chi nhánh
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Thành lập chi nhánh
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (CHỦ SỞ HỮU LÀ CÁ NHÂN)
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (CHỦ SỞ HỮU LÀ CÁ NHÂN)
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 • Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; - Nghị định ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (CHỦ SỞ HỮU LÀ TỔ CHỨC)
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (CHỦ SỞ HỮU LÀ TỔ CHỨC)
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập cổ phần
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; - Nghị định ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -  Luật thương mại; - Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -  Luật thương mại; - Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ...

Trang: 123

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật