Đối tượng chịu thuế xuất, nhập khẩu

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận
Theo quy định tại điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc Hội khóa 11  thì  đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hàng hóa: 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam ; 2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.  
  • TAG :