Dịch vụ luật sư

Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán
Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;... Theo quy định tại điều 50 Luật kế toán số ...

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên... Theo quy định tại điều 53 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc ...

Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng
Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng .... Theo quy định ...

Quyền tham gia tổ chức hành nghề kế toán
Quyền tham gia tổ chức hành nghề kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Đơn vị kế toán và người làm kế toán có quyền tham gia Hội kế toán Việt Nam hoặc tổ chức nghề nghiệp kế toán khác nhằm mục đích phát triển nghề nghiệp kế toán, bảo vệ quyền và lợi ích ...

Nội dung quản lý nhà nước
Nội dung quản lý nhà nước
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Nội dung quản lý nhà nước về kế toán bao gồm: Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kế toán;... Theo quy định tại điều 59 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ...

Nội dung kiểm tra kế toán
Nội dung kiểm tra kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. ... Theo quy định tại điều 35, 36 Luật kế toán số ...

Những người không được làm kế toán
Những người không được làm kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Những người không được làm kế toán bao gồm: Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bị ...

Kiếm toán báo cáo tài chính
Kiếm toán báo cáo tài chính
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.... Theo quy ...

Kiểm kê tài sản
Kiểm kê tài sản
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số ...

Hành nghề kế toán
Hành nghề kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật... Theo quy định tại điều 55 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội ...

Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán
Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán được quy định như sau: Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện các công việc sau đây... Theo quy định ...

Công việc kế toán trong trường hợp tách đơn vị kế toán
Công việc kế toán trong trường hợp tách đơn vị kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Đơn vị kế toán bị tách một bộ phận để thành lập đơn vị kế toán mới phải thực hiện các công việc sau đây: Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán của bộ phận được tách;.. Theo ...

Công việc kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại
Công việc kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại và thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có ...

Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu
Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu được quy định như sau: Đơn vị kế toán chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện các công việc sau đây... Theo quy định ...

Công việc kế toán trong trường hợp giải thế, chấm dứt hoạt động, phá sản
Công việc kế toán trong trường hợp giải thế, chấm dứt hoạt động, phá sản
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động phải thực hiện các công việc sau đây: Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;.. Theo quy ...

Cơ quan quản lý nhà nước về kế toán
Cơ quan quản lý nhà nước về kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán.... Theo quy định tại điều 60 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì cơ quan quản lý nhà nước về kế toán được ...

Chứng chỉ hành nghề kế toán
Chứng chỉ hành nghề kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp ...

Bảo quản, lưu giữ tài liệu kế toán
Bảo quản, lưu giữ tài liệu kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 tháng 6, 2011

Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ..... Theo quy định tại điều 40 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc ...

Tranh tụng luật đất đai
Tranh tụng luật đất đai
 • Tranh tụng luật đất đai
 • 06 tháng 6, 2011

Dịch vụ tranh tụng vụ án đất đai: Tranh chấp trong các dự án bất động sản; Giải quyết tranh chấp trong thừa kế liên quan đến đất; Thủ tục cho tặng đất; Tranh chấp trong việc hợp ...

Tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại
Tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại
 • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
 • 06 tháng 6, 2011

Chúng tôi tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp cũng như các yêu cầu của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh - thương mại như sau: 1. Các tranh chấp trong kinh doanh - thương mại: Tranh ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật