Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 38 lượt xem
  • 0 bình luận


Ban hành Quy đ
How To Bring Your X Back ịnh kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

___________________

 

Số: 03/2007/QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng  02  năm  2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định kỹ thuật
thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000

 

  ______________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50 000.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc  trung ương;

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL  - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ

- Lưu VT, ĐĐBĐ,  PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đặng Hùng Võ


Hiện thuộc tính văn bản

 
Tệp đính kèm


QD3BTNMT.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

How To Bring Your X Back
================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Tư vấn Luật Bắc Việt Luật để được hướng dẫn chi tiết.
Hoặc yêu cầu dịch vụ tại đây.
----------------------------
Công ty Luật Bắc Việt Luật
Số 39b, lô 6, Trung Yên 14, Khu đô thị mới Trung Yên - Đống Đa
Tel: 04.22155966 - 04. 22158486
Hotline: 0938-188-889 – 0988-631168 - 01687696666
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.dangkykinhdoanh.net
  • TAG :