Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 161 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số:1167/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 2099/UBND-NL ngày 27 tháng 8 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh thực hiện cứu đói cho dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các PTTg CP;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Cục Dự trữ quốc gia;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ,

  các Vụ: KTTH, TH, ĐP, VX;

- Lưu: VT, NN (5), Thưởng .38

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1167TTG.HTM

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :