Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực hai bên đường 16 tháng 4, xã Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 7 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực hai bên đường 16 tháng 4, xã Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

   

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

----------------------

Số: 5207/QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình quản lý,

sử dụng đất tại khu vực hai bên đường 16 tháng 4, xã Mỹ Hải,

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

___________________________

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực hai bên đường 16 tháng 4 xã Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Trưởng đoàn;

2. Bà Đỗ Thị Kiếm, Phó Giám đốc Sở Tài chính:  Phó Trưởng đoàn;

3. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế:  thành viên;

4. Ông Phạm Hữu Sơn, Phó Phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng: thành viên;

5. Ông Lê Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư: thành viên;

6. Ông Lê Tiến Lực, Trưởng Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội

Thanh tra tỉnh: thành viên;

7. Ông Đào Trọng Định, Trưởng Phòng Ngoại vụ

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: thành viên.

8. Bà Tăng Ngọc Quyên, Cán sự Phòng Tài nguyên và Môi trường

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: thành viên.

Yêu cầu lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường cử thêm cán bộ chuyên môn tham gia Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: tiến hành kiểm tra, kết luận việc chấp hành pháp luật đất đai đối với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai; việc chấp hành pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Kết quả kiểm tra, lập báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/12/2007.

Yêu cầu Đoàn kiểm tra thống nhất xây dựng và chủ động ban hành Kế hoạch kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra;

- Quyền hạn:

+ Trưởng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thực hiện quyền điều hành toàn bộ hoạt động của Đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, hoạt động của Đoàn kiểm tra.

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên được quyền làm việc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực kiểm tra.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đoàn kiểm tra thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các tổ chức, cá nhân liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Thị Út Lan

 

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD5207UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :