Về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Hoàng Văn Hoặc

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 232 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Hoàng Văn Hoặc

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 180/QĐ-TTg 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm  2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng

đối với đồng chí Hoàng Văn Hoặc

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 1262-CVNS/BTCTW ngày 06 tháng 02 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 5234/TT-BQP ngày 10 tháng 10 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số     4013/TTr-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Hoàng Văn Họăc, Phó Giám đốc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Hoàng Văn Hoặc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;

- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

   các Vụ NC, TCCB;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H23

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD180TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :