Về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Thuần

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 162 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Thuần

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______________

Số: 1257/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Thuần
_____________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Thuần, Trưởng ban Ban Điều hành Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005, để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Vũ Đình Thuần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- C37 Bộ Công an;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
VP Ban Cán sự Đảng, Website Chính phủ,

các Vụ: V.I, NC, Cục QT-TV;

- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1257TTG.HTM

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :