Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en  về Hợp tác trong lĩnh vực Văn hoá và Thông tin

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 179 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en  về Hợp tác trong lĩnh vực Văn hoá và Thông tin

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________________

Số: 19/2007/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________ 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Chính phủ Nhà nước I-xra-en

 về Hợp tác trong lĩnh vực Văn hoá và Thông tin

__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về Hợp tác trong lĩnh vực Văn hoá và Thông tin ký tại Hà Nội (Việt Nam) ngày 27 tháng 12 năm 2005.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt  và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên./.

 

Nơi nhận:

- TTg, các PTTg CP;

- Các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Khoa học và

Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo;

- Uỷ ban Thể dục thể thao;

- Bộ Ngoại giao,

  Vụ Luật pháp quốc tế  (BNG);

- VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL,

  các Vụ: VX, KG, TH, TTTTBC, Công báo,

  Website CP;

- Lưu:  VT, QHQT(3)

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

  Phạm Gia Khiêm

 

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD19TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :