Về việc ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghỉ hưu

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 152 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghỉ hưu

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1307/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghỉ hưu

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2301-CVNS/BTCTW ngày 07 tháng 8 năm 2007;

Để thực hiện chính sách cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 10 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Lê Huy Ngọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 2,

- Bộ Chính trị (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ NN, TCCB; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H.27

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1307TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :