Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán

Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm: Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;...

Theo quy định tại điều 38 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán được quy định như sau: 1. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm: a. Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; b. Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán. 2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có quyền: a. Từ chối kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định tại Điều 36 của Luật này; b. Khiếu nại về kết luận của đoàn kiểm tra kế toán với cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán; trường hợp không đồng ý với kết luận của cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán thì thực hiện theo quy định của pháp luật.  
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật