Về việc ông Đặng Vũ Minh thôi giữ chức Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 177 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ông Đặng Vũ Minh thôi giữ chức Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 215/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Đặng Vũ Minh thôi giữ chức

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét tờ trình của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại văn bản số 213/TTr-BCS-VKHCNVN ngày 30 tháng 11 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3653/TTr-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông Đặng Vũ Minh thôi giữ chức Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam để nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Đặng Vũ Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Chính trị (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Các Ban: Tổ chức TW, Tuyên giáo TW;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ KG, TCCB; Website CP;

- Lưu: VT, VPBCS (2)

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD215TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :