THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; - Nghị định của Chính Phủ số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2007; - Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ kế hoạch Đầu tư; - Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA áp dụng từ ngày 13 tháng 7 năm 2009. LUẬT SƯ TƯ VẤN: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty quảng cáo theo thủ tục chung đối với loại hình đăng ký kinh doanh. Thủ tục đăng ký kinh doanh đăng ký ngành nghề kinh doanh là :
STT Ngành nghề Mã số
1 Quảng cáo 7310
 
  • TAG :