Về việc cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Về việc cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Hỏi:
Tôi xin hỏi về việc cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Đáp:
Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Điều 25 Thông tư số 14/2010/TT-BKH.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được thực hiện tương tự như việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung của Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:
- Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện;
- Mã số doanh nghiệp/mã số chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tr­ờng hợp doanh nghiệp ch­a có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
- Lý do đề nghị cấp lại;
- Họ, tên, chữ ký của ng­ười đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...