Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 8 lượt xem
  • 0 bình luận
Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định sô 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi căn cứ theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ lao động
Số hiệu 109/2002/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/12/2002
Người ký: Thủ tướng: Phan Văn Khải
Tên file: Sua doi, bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 195-CP ngay 31-12-1994 .pdf
Dung lượng: 158,568 bytes
Download tại đây
  • TAG :