Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 98 lượt xem
  • 0 bình luận
Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 1411/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010

__________

  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình: giữ nguyên là công ty 100% vốn nhà nước.

2. Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình: chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2007.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình: cổ phần hoá trong năm 2008.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sông Quảng Bình cổ phần hoá trong năm 2008.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Quảng Bình: cổ phần hoá trong năm 2009.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,

  LĐ-TB&XH, Nội vụ;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- UBND tỉnh Quảng Bình;

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

- VPCP : BTCN, các PCN,

   Website Chính phủ,

  các Vụ : TH, KTTH, ĐP;

- Lưu : Văn thư, ĐMDN (5b). A.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1411TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :