Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận
Theo quy định tại điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc Hội khóa 11  thì  Đối tượng nộp thuế là Tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • TAG :