Công văn của Tổng cục Thuế số 2259/TCT-CS ngày 25/6/2010 về việc cấp lẻ hoá đơn GTGT

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ hồ sơ bán đấu giá của Cục Hải quan Hà Tĩnh ngày 02/06/2010, theo tờ trình ngày 21/06/2010 của Tổng cục Hải quan xin được cấp lẻ hoá đơn giá trị gia tăng cho Cục Hải quan Hà Tĩnh, và theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh căn cứ vào hồ sơ bán đấu giá, cấp lẻ hoá đơn với nội dung sau:

1. Loại hoá đơn cấp là hoá đơn giá trị gia tăng;

2. Tên, địa chỉ, mã số thuế người mua ghi đơn vị trúng đấu giá;

3. Nội dung hàng hoá phải ghi đầy đủ loại, đời, số khung, số máy của từng xe cụ thể theo danh mục đấu giá;

4. Căn cứ vào Điểm 1.10 Khoản 1 Mục I Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì giá chưa có thuế giá trị gia tăng bằng giá trúng đấu giá chia (÷) cho 1 cộng (+) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng đấu giá;

5. Thuế suất thuế giá trị gia tăng theo biểu thuế hiện hành áp dụng đối với đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Khi cấp hoá đơn Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thu ngay tiền thuế giá trị gia tăng đã được ghi trên hoá đơn nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Hồ sơ để cấp hoá đơn trong trường hợp này bao gồm: đơn đề nghị cấp hoá đơn của Cục Hải quan Hà Tĩnh; hồ sơ đấu giá và trúng đấu giá. Việc cấp hoá đơn và thu thuế giá trị gia tăng tại công văn này chỉ được áp dụng cá biệt cho trường hợp đã nêu. Những trường hợp tương tự phải báo cáo và xin ý kiến cụ thể của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tỉnh biết và thực hiện./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :